Public
Authored by (deleted)

Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc có tác dụng

Với tác dụng góp phần giúp thông huyết mạch, tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc hỗ trợ điều trị trong các trường hợp: rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, người có nguy cơ đột quỵ, bệnh nhân đái tháo đường và nâng cao thể trạng cho bệnh nhân đang hóa-xạ trị.

1.15 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment